Corona Cases Update ।। Testing Counts in India

State (Total)ActiveRecoveryDeathTesting
Maharashtra (2,75,640)1,11,8011,52,61310,9281.4M
Tamil Nadu (1,51,820)47,3431,02,3102,1671.7M
Delhi (1,16,993)17,80795,6993,487736.4K
Karnataka (47,253)27,84918,467933902K
Gujarat (44,648)11,22231,3462,080487.7K
Uttar Pradesh (41,383)14,62825,7431,0121.2M
Telangana (39,342)12,95725,999386208.7K
Andhra Pradesh (35,451)16,62118,3784521.2M
West Bengal (34,427)12,74720,6801,000649.9K
Rajasthan (26,580)6,45919,5875341.1M
Haryana (23,306)5,32017,667319400.2K
Bihar 21,5587,86813,533157337.2K
Assam 19,7556,81012,88953589.2K
MP (19,643)5,05313,908682540.5K
Odisha (15,392)4,81310,476103353.8K
J and K (11,666)5,1236,337206474.1K
Kerala 9,5544,8804,63436453.7K
Punjab 8,7992,7115,867221421.6K
Jharkhand 4,5762,0532,48538196.1K
Chhattisgarh 4,5561,2123,32420222.1K
Uttarakhand 3,7857542,94850102.5K